n Meinschenlèven, ne kotte span,
'n Haandumdräijen in d'eeuwigheid,
(Cato Elderink)

Historie

Het erve NIJHUIS wordt voor het eerst genoemd in het Schattingenregister van Twente van 1475 en is gelegen in de Linderzijde in Lonneker.(Gemeente Enschede)

Een schatting was een buitengewone belasting van de landsheer als hij door bijzondere omstandigheden extra geld nodig had.


" Erve NYEHUS gelegen in de Marke LONIKER" (Lonneker) werd toen gewaard en aangeslagen voor 2 schilt

In het verpondingsregister van Twente in 1601 zien wij onder de Lonnicker Marke de vermelding:
"Nyhuis, tobehoerende in 't kloster to Oldenseell, groth wesende 2 mudde geseis, gift ter pacht die vierde garve, tendet aver 't lant in die probstie in Oldenzaell. koetter 1-0-0"
In 1602 wordt vermeld: "Nyhuis, groodt wesende drie mudde bowlandt, een hoymate van een dach meyens"
In 1980 zijn de bewoners de familie Kemna, Welmansweg.

In de bewaard gebleven gerechtelijke stukken van het Landgericht Enschede komt in 1644 op 4 januari een akte van overdracht voor aan "Hendr. Nijhuijs tott Lonicker en Geese sijn echte huijsvrouwe" van twee stukken bouwland in "de Lonicker marcke".

In de loop van de 17e en 18e eeuw worden de bezittingen van de bewoners van het erf verder uitgebreid door diverse aankopen, legaten en erfenissen.
Tot op de dag van heden zijn in de oude Marke Lonneker nog vele boerenerven aanwezig die in de 15e eeuw reeds vermeld werden en waarvan de boerderijnamen in de benaming van diverse woonwijken, buurten, benamingen van stukken land en familienamen bewaard zijn gebleven.

boven ^

homepage